Галоўная навіна

Навіны

Дзень Волі ў Гародні!!!

Гэтым разам азначэння дня волі пройдзе ў Каложскім парку, там, дзе мінулым годам азначалася 100-годдзе Беларускай Народнай Рэспублікі.

21.03.2019
Абараніць саміх сябе і будучыню

Як не бач, а пе­рад на­мі ўжо сто пер­шая га­да­ві­на аб­вяш­чэн­ня Бе­ла­ру­скай На­род­най Рэс­пуб­лі­кі. Ця­гам мі­ну­ла­га го­да бе­ла­ру­сы Бе­ла­сточ­чы­ны з…

21.03.2019
125 гадоў з дня нараджэння Альбіна Стаповіча

Беларускі грамадска-культурны дзеяч, кампазітар, музычны педагог, публіцыст Альбін Стаповіч нарадзіўся 18 сакавіка 1894 году ў вёсцы Барані Сьвянцянскага павету (цяперашні…

18.03.2019
Прыватныя могілкі Мікалая Саляніка

15-га сакавіка ў Дзень Канстытуцыі кіраўнік Абласной арганізацыі АГП Мікалай Салянік на сваім прыватным лецішчы адчыніў незвычайны магільнік. Ён разам…

17.03.2019
Падарунак на Дзень Канстытуцыі за грошы

15-га сакавіка ў Дзень Канстытуцыі на беларускіх тэлеэкранах з’явілася інфармацыя, якая зацікавіла многіх. У прыватнасці, па ОНТ дыктар бадзёрым голасам…

15.03.2019
Ці будзе яшчэ каму ездзіць?

У сва­іх фе­лье­то­нах не раз я на­ра­каў, што дзяр­жаў­ным ула­дам і са­маў­ра­дам паў­д­нё­ва­ўсход­няй част­кі Пад­ляш­ска­га ва­я­вод­ства да лям­пач­кі ла­каль­ны аў­то­бус­ны…

14.03.2019
Для роздуму

“Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі…”. Такімі словамі звярнуўся ў 1881-м годзе да беларускай нацыі ў прадмове…

12.03.2019
Час адчаю

Чым больш жы­ву, тым менш ра­зу­мею. Гэ­тыя жыц­цё­выя сло­вы праў­ды ў сён­няш­нім бур­лі­вым све­це ад­но­сім не да фі­ла­соф­ска­эк­зі­стэн­цы­яль­ных пы­тан­няў, але…

06.03.2019

Відэа

праваабарончыя сайты