Галоўная навіна

Дзікі ў Беластоку

Уда­лым ака­заў­ся ў нас ве­ра­сень у гэ­тым го­дзе. Над­вор’е лет­няе, але не спя­кот­нае. Для ўбор­кі буль­бы, га­род­ні­ны і са­да­ві­ны леп­ша­га…

20.09.2018
Дзяржынскі і карова

Не раз даводзілася пісаць пра савецка-камуністычныя помнікі, якімі запоўнена ўся постасавецкая Беларусь. Але тэма гэтая цэлы час мае свой працяг.

18.09.2018

Навіны

Дзікі ў Беластоку

Уда­лым ака­заў­ся ў нас ве­ра­сень у гэ­тым го­дзе. Над­вор’е лет­няе, але не спя­кот­нае. Для ўбор­кі буль­бы, га­род­ні­ны і са­да­ві­ны леп­ша­га…

20.09.2018
Дзяржынскі і карова

Не раз даводзілася пісаць пра савецка-камуністычныя помнікі, якімі запоўнена ўся постасавецкая Беларусь. Але тэма гэтая цэлы час мае свой працяг.

18.09.2018
Веч­ныя і зямныя да­ро­гі

На мі­ну­лыя вы­ход­ныя із­ноў па­цяг­ну­ла мя­не ў свае пуш­чан­скія кут­кі і за­гай­наў­скія ку­точ­кі. Да­е­хаць, асаб­лі­ва ў су­бо­ту ці ня­дзе­лю, на…

16.09.2018
Саляніка яшчэ раз аштрафавалі

Суды над Мікалаем Салянікам не канчаюцца. Гэтым разам ужо Ленінскі раённы суд Гародні (суддзя Пятрова Алена Аляксандраўна) разгледзеў справу аб…

06.09.2018
Няма таго…

Кожны з нас з гадамі абавязкова хоча некуды вярнуцца. Нехта ў сваю маладосць, нехта нават у дзяцінства, калі больш рэалістычна…

06.09.2018
Праедзеная свабода

Як не гля­дзі, а ме­сяц ве­ра­сень пры­ка­ціў­ся ўжо на па­над­вор­кі і на­ве­яў во­сень­скія дум­кі ў на­шы ду­шы і га­ло­вы. Ба­гац­це…

06.09.2018
Мары і памежныя грошы

Ка­лі ты­дзень та­му на­зад пі­саў я пра нер­вы і слё­зы пры пе­ра­ся­кан­ні мя­жы, то пе­рад ва­чы­ма паў­ста­лі ўспа­мі­ны больш чым…

05.09.2018
125 гадоў з дня нараджэння Юзюка Фарботкі

Беларускі паэт, літаратуразнавец, перакладчык, фатограф удзельнік грамадска-палітычнага руху Беларусі пачатку ХХ стагоддзя Юзюк Фарботка нарадзіўся 5 верасня 1893 года ў…

04.09.2018
In Memoriam Хведар Нюнька

Ба­лю­ча і сум­на зра­бі­ла­ся на ду­шы і сэр­цы. З Віль­ні на­дыш­ла сум­ная на­ві­на пра смерць ад­на­го з ве­лі­ка­наў бе­ла­ру­скай спра­вы…

03.09.2018
Верасень-2018

Каляндар памятных і круглых датаў Гарадзеншчыны на верасень 2018 году.

01.09.2018

Відэа

праваабарончыя сайты