Навіны

Вірус і грошы

Жыц­цё ў пе­ры­яд ка­ра­на­ві­ру­са пры­но­сіць вык­лі­кі для ўсіх га­лін жыц­ця. На жаль, боль­шасць з іх ня­суць пас­лан­цы дрэн­ных на­він. Няй­на­чай ма­юц­ца спра­вы і з гас­па­дар­кай. Тут ма­ем про­ста ла­він­нае па­дзен­не ва­ла­во­га ўнут­ра­на­га пра­дук­ту ў кож­най кра­і­не, а так­са­ма ма­лан­ка­вы рост бес­п­ра­цоўя. Кож­ная дзяр­жа­ва ста­ра­ец­ца пры­няць свае ан­тык­ры­зіс­ныя шчы­ты, каб не паз­ба­віць з дня на дзень лю­дзей пра­цы і за­роб­каў. Ме­на­ві­та гэ­та­га най­больш про­ста ба­яц­ца звы­чай­на гра­ма­дзя­не лю­бой кра­і­ны. Вя­до­ма, што бю­джэт­ны дэ­фі­цыт бу­дзе нес­ці за са­бою ўсе маг­чы­мыя аш­чад­нас­ці ў дзяр­жаў­ным фі­нан­са­ван­ні. Кош­ты вай­ны з ка­ра­на­ві­ру­сам бу­дзем ад­чу­ваць не толь­кі ў гэ­тым го­дзе, але і ў на­ступ­ных. Пры кан­цы са­ка­ві­ка ў рэ­дак­цыю „Ні­вы” паз­ва­ніў жур­на­ліст з аль­ш­тын­скай прэ­сы з за­пы­тан­нем, ці на поль­ска-бе­ла­ру­скіх паг­ран­пе­ра­хо­дах ста­яць аг­ра­мад­ныя чэр­гі бе­ла­ру­скіх гра­ма­дзян жа­да­ю­чых вяр­нуц­ца ў Бе­ла­русь. Па­ба­чыў­шы тое, што дзе­я­ла­ся на поль­ска-ўкра­ін­скай мя­жы на пе­ша­ход­ных пра­пуск­ных пун­к­тах, мож­на бы­ло толь­кі сха­піц­ца за га­ла­ву. Дзя­сят­кі ты­сяч ук­ра­ін­цаў за­ха­це­лі вяр­нуц­ца на Ук­ра­і­ну пе­рад тэр­мі­нам зак­рыц­ця мя­жы, аб’­яў­ле­ным ук­ра­ін­скім прэ­зі­дэн­там. З да­ных ук­ра­ін­ска­га па­соль­ства ў Вар­ша­ве да­вед­ва­ем­ся, што звыш ста ты­сяч ук­ра­ін­цаў вяр­ну­ла­ся на ра­дзі­му. У адзін толь­кі дзень 27 са­ка­ві­ка мя­жу пе­ра­сяк­ло 22,5 ты­ся­чы эміг­ран­таў з Поль­ш­чы. У су­вя­зі з так маш­таб­ным вяр­тан­нем ук­ра­ін­скія ўла­ды ад­мо­ві­лі­ся ад поў­на­га пе­рак­рыц­ця мя­жы, да­ю­чы шанц на не­вя­лі­кі па­са­жыр­скі рух. На­га­даю, што ў Поль­ш­чы пра­цуе прыб­ліз­на 1,2-1,5 мі­льё­на ўкра­ін­скіх гра­ма­дзян. Прыб­ліз­на 500 ты­сяч ап­лач­вае стра­ха­выя збо­ры і мае доў­га­тэр­мі­но­выя пра­цоў­ныя кан­т­рак­ты. Ін­шыя не ма­юць та­кіх да­моў, а боль­шасць з іх пра­цуе ў сек­та­ры це­ня­вой за­ня­тас­ці. Для гэ­тай гру­пы ўспыш­ка ка­ра­на­ві­ру­са на прак­ты­цы мо­жа абаз­на­чаць лік­ві­да­цыю іх мес­цаў пра­цы. Па­ці­ка­віў­ся я ці, на­пры­клад, на сы­ра­вар­ным за­во­дзе ў Ся­мя­ты­чах, дзе ле­галь­на пра­цу­юць ук­ра­ін­скія ра­бо­чыя, на­зі­ра­ец­ца іх вяр­тан­не на ра­дзі­му. Па­вод­ле ма­іх су­раз­моў­цаў прад­пры­ем­ства па­куль пра­цуе і на­да­лей ёсць за­пат­ра­ба­ва­насць на іх пра­цу. Мо­жа ў гэ­ты мо­мант яш­чэ на­ват боль­шая, бо мно­гія поль­скія пра­цаў­ні­кі ў су­вя­зі з эпі­дэ­мі­яй ка­ра­на­ві­ру­са зму­ша­ны бы­лі пе­рай­с­ці на хат­няе апя­кун­ства над сва­і­мі ма­лы­мі дзець­мі. Ма­юць яны ўсе па­трэб­ныя да­ку­мен­ты на ле­галь­ную пра­цу, а іх да­лей­шы пра­цяг бу­дзе аў­та­ма­тыч­на пе­ра­доў­жа­ны поль­скі­мі ўла­да­мі. Па­вод­ле апы­тан­няў 83% ук­ра­ін­цаў ха­це­ла б за­стац­ца ў Поль­ш­чы, ад­нак 60% ад­чу­вае ўжо аб­ме­жа­ван­ні ў вы­ні­ку склаў­шай­ся эка­на­міч­най сі­ту­а­цыі. Ужо 30% апы­та­ных пры­зна­ла­ся, што стра­ці­ла пра­цу, а 7% бы­ло ўжо вы­му­ша­ных з’е­хаць з Поль­ш­чы. Яш­чэ пе­рад эпі­дэ­мі­яй ка­ра­на­ві­ру­са з дас­ле­да­ван­няў вы­ні­ка­ла, што 30% ук­ра­ін­цаў ха­це­ла пе­ра­е­хаць з Поль­ш­чы ў Ня­меч­чы­ну, якая з 1 са­ка­ві­ка ўвя­ла льгот­ныя ўмо­вы для пры­ез­ду гра­ма­дзян з Ук­ра­і­ны. Га­ран­ту­ец­ца ім зар­пла­та па­ме­рам 1-1,5 ты­ся­чы еў­ра і пра­цоў­ная ві­за на год ча­су, а не на паў­го­да як у вы­пад­ку Поль­ш­чы. Ужо два га­ды ра­ней ня­мец­кія фір­мы па­ча­лі су­пра­цоў­ні­цтва з ук­ра­ін­скі­мі пра­фе­сій­ны­мі шко­ла­мі з мэ­тай пад­рых­тоў­кі пат­рэб­ных спе­цы­я­лі­стаў і абу­чэн­ня іх ня­мец­кай мо­ве. За­раз у Ня­меч­чы­не пра­цуе 100 ты­сяч ук­ра­ін­цаў. Прыб­ліз­ная коль­касць зна­хо­дзіц­ца ў Іс­па­ніі, Пар­ту­га­ліі, Чэ­хіі. У Іта­ліі зна­хо­дзі­ла­ся да паў­мі­льё­на ўкра­ін­цаў і, па­вод­ле эпі­дэ­мі­ё­ла­гаў, гэ­та ад­туль ме­на­ві­та ка­ра­на­ві­рус тра­піў на Ук­ра­і­ну. Па­вод­ле ста­ты­сты­кі за­раз за ме­жа­мі Ук­ра­і­ны зна­хо­дзіц­ца ад 3,5 да 4 мі­льё­наў яе гра­ма­дзян. У мі­ну­лым го­дзе ўкра­ін­скія пра­цоў­ныя міг­ран­ты пе­ра­лі­чы­лі на ра­дзі­му 12 мі­льяр­даў до­ла­раў, з ча­го з Поль­ш­чы 1-2 млрд. Што бу­дзе ў час пан­дэ­міі, ані­як не прад­ба­чыць.

Яў­ген Ва­па

09.04.2020 Тэгі: Яўген Вапа, Блог

Відэа

праваабарончыя сайты